Dipl.-Ing. Frank Preusker, GeodätPhotogrammetrische Prozessierung von Stereobilddaten.

Projekte: Mars Express (HRSC), HRSC-AX, MESSENGER, DAWN


URL dieses Artikels
http://www.dlr.de/pf/desktopdefault.aspx/tabid-6198/11267_read-22714/