Dipl.-Ing. Frank Preusker, GeodätPhotogrammetrische Prozessierung von Stereobilddaten.

Projekte: Mars Express (HRSC), HRSC-AX, MESSENGER, DAWN


Kontakt
Frank Preusker
Institut für Planetenforschung
, Planetengeodäsie
Tel: +49 30 67055-446

Fax: +49 30 67055-402

E-Mail: Frank.Preusker@dlr.de
URL dieses Artikels
http://www.dlr.de/pf/desktopdefault.aspx/tabid-6198/11267_read-22714/