Teco Green Tech Contest

Teco Green Tech Contest
Teco Green Tech Contest
Gemeinsam erfolgreich: DLR-Verkehrsforscher und Nanjang Technology University Singapur zählen zu den Siegern des Teco Green Tech Contest