Das ers­te Was­ser­stoff-Au­to Eu­ro­pas

Das ers­te Was­ser­stoff-Au­to Eu­ro­pas
Credit: DLR CC-BY 3.0.

Das erste Wasserstoff-Auto Europas

1978: Erst­mals kann ein Au­to in Eu­ro­pa mit Was­ser­stoff be­tankt wer­den

1978: Erstmals kann ein Auto in Europa mit Wasserstoff betankt werden

Weitere Galerien

Hauptmenü