Schüler beobachten die Rakete

Schüler beobachten die Rakete
Credit:

DLR (CC-BY 3.0).

DownloadDownload