Hyperschallwindkanal in Köln

Hyperschallwindkanal in Köln
Hyperschallwindkanal in Köln
Konturierte Düse des Hyperschallwindkanals H2K mit dem ExoMars Schiaparelli-Modell am Düsenaustritt